1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży na terenie poradni; precyzowanie zaleceń postdiagnostycznych. Diagnoza zakłada także analizę i uwzględnienie informacji zawartych w oficjalnym dokumencie ze szkoły/placówki – informacji/opinii o dziecku/uczniu. Szkoła/placówka proszona jest o ich sporządzenie w formie elektronicznej i wydanie.
 2. Konsultowanie z nauczycielami i specjalistami szkoły/placówki problemów szkolno-wychowawczych dzieci i młodzieży – według zapotrzebowania. Preferowane są spotkania na terenie poradni w Skawinie lub w punktach konsultacyjnych. Preferowane są również kontakty telefonicznie lub zdalne z uwagi na konieczność zachowania płynności pracy diagnostycznej i terapeutycznej w poradni.
 3. Udział przedstawiciela/i poradni w spotkaniach zespołów/struktur wewnętrznych oraz udział w zebraniach Rady Pedagogicznej placówki. Wspomaganie nauczycieli i specjalistów – na pisemny wniosek dyrektora szkoły/placówki oraz po ustaleniu z dyrektorem SPPP. Preferowane są „szkolenia” w formie zdalnej.  
 4. Pomoc kierowana do dzieci i uczniów w ramach zajęć grupowych (zajęcia integracyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne i inne) realizowana w formie konsultacji dla zespołu nauczycieli i specjalistów szkolnych, mających na celu wsparcie zespołu w zaplanowaniu zajęć, np.: porada, pomoc w konceptualizacji problemu, wsparcie w opracowaniu strategii działania/scenariuszy, udostępnienie materiałów z zasobów poradni, omówienie celów, przebiegu, efektów prowadzonych zajęć.  
 5. Wspomaganie specjalistów zatrudnionych w szkole do pracy z uczniami niepełnosprawnymi i o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach i podczas cyklicznych spotkań zespołów specjalistów na terenie poradni.
 6. Pomoc udzielana rodzicom (prelekcje, wykłady, warsztaty, treningi) – preferowane są krótkie formy szkoleniowe w formie zdalnej. Szkolenia osobiste/stacjonarne zakładają odpowiednie wyprzedzenie – minimum miesięczne. Efektywna współpraca zakłada planowanie roczne zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami w placówkach.    
 7. Konsultacje prowadzone przez przedstawiciela poradni na terenie szkoły/placówki podczas zebrań z rodzicami – na wniosek dyrektora placówki po ustaleniu z dyrektorem poradni według przyjętego wcześniej harmonogramu – odpowiednio do potrzeb placówki.
 8. Interwencja kryzysowa. Interwencja kryzysowa nie zakłada wcześniejszych ustaleń i harmonogramu działań, zależy bowiem od losowych zdarzeń.  

 

OBSZARY WSPOMAGANIA Placówek Oświatowych oferowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skawinie w roku szkolnym 2023/2024

 

Adresaci: rady pedagogiczne szkół i przedszkoli (nauczyciele i specjaliści), rodzice dzieci/uczniów

 

Formy: prelekcje, pogadanki, szkolenia, konsultacje, warsztaty, treningi

 

Psycholodzy:

 • Diagnoza psychologiczna i wnioski postdiagnostyczne;
 • Zdrowie psychiczne;
 • Relacje rodzinne dzieci;
 • Problemy wychowawcze;
 • Kryzysy psychiczne;
 • Etapy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, potrzeby rozwojowe;
 • Niepełnosprawność dziecka i jej konsekwencje;
 • Autyzm i zaburzenia rozwojowe;
 • Upowszechnienie pomocy psychologicznej wśród dzieci i nastolatków.

Cel: profilaktyka zachowań ryzykownych, psychoedukacja, rozwijanie kompetencji społecznych
i edukacyjnych oraz interpersonalnych, umożliwienie uczniom odnoszenia sukcesów w nauce oraz na egzaminach.

Pedagodzy:

 • Depresja u dzieci i młodzieży – techniki relaksacyjne;
 • Trening skutecznego rodzica – komunikacja z nastolatkiem;
 • Mediacje i negocjacje w pracy nauczyciela.

Logopedzi:

 • Rozwój mowy dziecka;
 • Nieprawidłowości w rozwoju mowy;
 • Profilaktyka w obszarach logopedycznych.

Skip to content