Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci organizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635).

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

Wielospecjalistyczną pomoc dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin realizują powoływane przez Dyrektora SPPP w Skawinie  Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Pracę Zespołów koordynuje Wicedyrektor  Poradni.

W skład Zespołu WWRD wchodzą posiadający odpowiednie kwalifikacje specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda oraz (w zależności od potrzeb dziecka) inni specjaliści, realizujący zajęcia z dzieckiem i jego rodziną w zakresie wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Celem wielospecjalistycznych oddziaływań w ramach WWRD jest stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację niepełnosprawnego dziecka. Działania te obejmują także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Podstawą do objęcia dziecka tą formą pomocy jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wniosek o realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SPPP w Skawinie wraz z kserokopią opinii o potrzebie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju rodzice/prawni opiekunowie mogą składać w recepcji Poradni.Skip to content