Od stycznia 2017 roku w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie funkcjonuje nowoczesna Sala Doświadczania Świata.

Sala Doświadczania Świata, stanowiąc w Poradni pomieszczenie specjalnie wyodrębnione i wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów jest wykorzystywana, zgodnie z celami statutowymi Poradni, przez dzieci i młodzież z różnego rodzaju defektami sensorycznymi, w tym z niepełnosprawnością umysłową różnego stopnia, autyzmem, niepełnosprawnością narządu wzroku i słuchu, a także zespołem hiperkinetycznym (ADHD), czy nawet ze stresem pourazowym.

Terapia przy zastosowaniu urządzeń, składających się na salę doświadczania świata jest cennym uzupełnieniem oferty dedykowanej dzieciom, objętych opieką w ramach wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Oddziaływania terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata pozwalają bowiem na efektywniejsze utworzenie u dziecka z niepełnosprawnością – globalnego, wielozmysłowego obrazu konkretnych pojęć, co sprzyja m.in. poprawie efektywności uczenia się oraz tworzy szansę na zwiększenie reaktywności zmysłowej dziecka. Dotyczy to stymulacji różnych zmysłów, a zakres i modalność stymulacji kierowane są przez odpowiednio przygotowanych terapeutów, których Poradnia zatrudnia.

 

 1. Stymulacja percepcji wzrokowej dokonuje się poprzez:
 • aktywizowanie zmysłu wzroku poprzez doświadczanie bodźców wzrokowych o różnej modalności;
 • rozwijanie koncentracji i percepcji wzrokowej;
 • stymulowanie koncentracji na bodźcach wizualnych;
 • rozwijanie konwergencji wzroku;
 • stymulowanie pamięci wzrokowej;
 • stymulowanie analizy i syntezy wzrokowej.
 1. Stymulacja percepcji słuchowej dokonuje się poprzez:
 • aktywizowanie i optymalizowanie funkcjonowania zmysłu słuchu;
 • poszerzenie zasobu doświadczeń słuchowych;
 • stymulację koncentracji na bodźcach słuchowych;
 • oswajanie z dźwiękami nieznanymi lub słabo znanymi;
 • reagowanie na różne dźwięki poprzez poszukiwanie źródła dźwięku;
 • rozwijanie pamięci, analizy i syntezy słuchowej;
 • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej i słuchowo – wzrokowej;
 • aktywizowanie do wytwarzania dźwięków przy pomocy różnych przedmiotów, instrumentów, aparatu głosowego.
 1. Stymulacja percepcji dotykowej dokonuje się poprzez:
 • motywowanie dziecka do eksploracji dostępnych w sali przedmiotów, o różnej fakturze;
 • stopniowe i bezpiecznych warunkach gromadzenie różnych doświadczeń dotykowych oraz kojarzenie ich z różnymi przedmiotami i sytuacjami (rozwijanie pamięci dotykowej);
 • zmniejszenie nadwrażliwości dotykowej dziecka.
 1. Stymulacja percepcji węchowej dokonuje się poprzez:
 • aktywizację zmysłu węchu;
 • gromadzenie doświadczeń węchowych (poznawanie różnych zapachów);
 • poszukiwanie źródła zapachu;
 • kojarzenie zapachu z różnymi substancjami.
 1. Stymulacja zmysłu równowagi obejmuje:
 • normalizację napięcia mięśniowego;
 • rozwijania orientacji w schemacie ciała;
 • rozwijania orientacji przestrzennej;
 • wzbogacania aktywności dziecka.

Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest ważnym i bardzo potrzebnym uzupełnieniem oferty Poradni. Remont pomieszczenia wybranego na salę stymulacyjną oraz zakup i instalacja specjalnie dobranego sprzętu były możliwe dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Krakowie, które w całości sfinansowało koszt inwestycji. Przewidywała ona dostosowanie sieci elektrycznej do potrzeb sprzętowych oraz zapewnienie ogólnych warunków, odpowiadających kryteriom dla sal sensorycznych, czyli: odpowiedniego koloru ścian, odpowiedniego oświetlenia, a także wyposażenia w atestowane sprzęty silnie oddziałujące na poszczególne zmysły dziecka, inicjujące ciekawość i zachęcające dziecko niepełnosprawne lub z zaburzeniami rozwoju do podejmowania ukierunkowanej aktywności.

 

Skip to content