OBIEKT MONITOROWANY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż: 

Obiekt monitorowany jest za pomocą kamer systemu monitoringu przemysłowego 

Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem danych osobowych jest:  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie ul Kościuszki 10

 Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: 

listownie na adres siedziby administratora:  ul. Kościuszki 10, 32-050 Skawina

e-mailem: poradniaskawina@interia.pl lub telefonicznie: 12 276 38 40

Inspektor ochrony danych – IOD 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Danych Inspektorem Ochrony Danych (IOD) którym jest Pan Paweł Chochół, w następujący sposób: 

listownie na w/w adres siedziby administratora, elektroniczne na adres: iodo@gminaskawina.pl lub telefonicznie pod numerem 606487587

 Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 

  •  Dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie i w obiekcie administratora oraz ochrony mienia. 
  •  Dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO Odbiorcy danych osobowych 
  •  Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
  •  Do danych osobowych dostęp posiadają upoważnione przez ADO osoby. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od daty nagrania a następnie zostaną usunięte poprzez nadpisanie. Okres przetwarzania danych może zostać wydłużony w przypadkach związanych z ustalaniem i dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, lub gdy nagrania stanowią dowód w prowadzonym przez uprawnione podmioty postępowaniu – do czasu zakończenia postępowania lub wyjaśnienia sprawy. 

Przysługujące Państwu uprawnienia 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania usunięcia danych osobowych
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest w Polsce Urząd Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

Informacje o przekazywaniu danych 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Informacje o profilowaniu 

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skawinie, ul. Kościuszki 10, 32-050 Skawina.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w  Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie, którym jest Paweł Chochół możliwy jest pod adresem email: IODO@gminaskawina.pl lub pod numerem telefonu 606487587 lub pisząc na adres administratora z dopiskiem IODO.

3) Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z  usług Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie Rozporządzenia MENiS w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (DZ. U z 2010r., Nr 228, poz. 1492) oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 z późn. zm., ustawy o systemie oświaty i  Kodeksu Pracy, a także w realizacji zadań statutowych Poradni.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z usług Poradni.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

6) Dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, podmiotom świadczącym usługi prawne, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie*

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

10) Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
Skip to content