REGULAMIN

ORGANIZACJI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

W SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W SKAWINIE

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz 1635)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59) 
 • Statut ZSPWE w Skawinie

 

 1. Objęcie dziecka opieką w ramach zajęć wczesnego wspomagania odbywa się na podstawie przedłożonej przez Rodzica/prawnego Opiekuna opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wniosku do Dyrektora SPP-P w Skawinie z prośbą o realizację tych zajęć w SPPP
  w Skawinie.

 

 1. Wniosek Rodzica/prawnego Opiekuna z prośbą o realizację zajęć wczesnego wspomagania w SPPP
  w Skawinie składany jest w Sekretariacie Poradni, w każdym roku szkolnym. Składając wniosek Rodzic/prawny Opiekun oświadcza jednocześnie, iż dziecko nie korzysta z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w innej placówce.

 

 1. Dyrektor SPP-P w Skawinie po rozpatrzeniu wniosku Rodzica/prawnego Opiekuna oraz niezbędnej dokumentacji (opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka):
 1. podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju do Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie
 2. powołuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka adekwatny do jego potrzeb wskazanych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (pedagog, psycholog, logopeda oraz w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny – inni specjaliści)
 3. wyznacza Koordynatora Zespołu
 4. podejmuje decyzję o ilości godzin realizowanych z dzieckiem (od 4 do 8 godzin w miesiącu
  w zależności od potrzeb dziecka).

 

 1. Koordynator Zespołu:
 1. zwołuje spotkanie konsultacyjne Zespołu w miarę potrzeb,  nie rzadziej  jednak niż raz na trzy

miesiące;

 1. informuje Rodziców/prawnych Opiekunów o zmianach w harmonogramie zajęć dziecka;
 2. czuwa nad realizacją przyznanych dziecku godzin pracy ze specjalistami;
 3. uzupełnia comiesięczne zestawienia godzin zrealizowanych i niezrealizowanych w Zespołach,

których jest koordynatorem.

 

 1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:  
 1. ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii
  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 2. nawiązanie współpracy z:
 • przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
 • podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
 • ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb.
 1. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania;
 2. ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie
  i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność
  i uczestnictwo w życiu społecznym;
 3. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian
  w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

 1. Indywidualny programu wczesnego wspomagania jest przedstawiony Rodzicowi/prawnemu Opiekunowi dziecka,  w celu zapoznania się z nim.

 

 1. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania prowadząc dziennik stanowiący arkusz obserwacji dziecka.

 

 1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka, w szczególności poprzez:
 1. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach 

z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

 1. udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 2. identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz
  w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych
  i niezbędnego sprzętu.

 

 1. Pracami Zespołów Wczesnego Wspomagania koordynuje V-ce Dyrektor Poradni.

 

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

 

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą być prowadzone w grupie, 

z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci
w grupie nie może przekraczać 3.

 

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły
  3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

 

 1. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor SPP-P w Skawinie.

 

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się według ustalonego przez Zespół  harmonogramu. 

Harmonogram zajęć może ulec zmianie w przypadku zmian wynikających z organizacji pracy placówki oraz dłuższej choroby specjalisty (członka zespołu).

 

 1. Rodzic/prawny Opiekun dziecka zobowiązany jest do zgłoszenia planowanej nieobecności na zajęciach najpóźniej 2 dni robocze przed terminem wizyty. Konieczne jest zgłaszanie również nieobecności wynikłej niespodziewanie. W sytuacji gdy nieobecność dziecka przedłuża się, Rodzic zobowiązany jest do informowania Poradni na bieżąco.

 

 1. Na pisemny wniosek Rodzica/prawnego Opiekuna istnieje możliwość zawieszenia zajęć na czas hospitalizacji lub nieobecności związanej ze stanem zdrowia dziecka.

 

 1. Rodzic/prawny Opiekun:
 1. pozostaje na terenie Poradni podczas trwania zajęć z dzieckiem 
 2. zapewnia dziecku opiekę podczas przebywania na korytarzu i w toalecie.

Pracownicy Poradni nie mogą towarzyszyć dziecku podczas korzystania z toalety

 1. dba o to, aby przyprowadzane na zajęcia dziecko było zdrowe.

 

 1. Poradnia nie odpracowuje zajęć wynikających z nieobecności dziecka.
  W przypadku terminów wizyt niewykorzystanych przez pacjentów w związku z ich nieobecnością, zajęcia mogą zostać zrealizowane przez inne dziecko (np. które nie skorzystało z planowych zajęć
  z powodu zgłoszonej nieobecności).

 

 1. W przypadku nieobecności specjalisty Poradnia zobowiązana jest do ustalania zastępstw lub ustalenia nowych terminów zajęć dla dziecka, tak aby zapewnić mu realizację co najmniej minimum 4 godzin zajęć wwr w miesiącu.

 

 1. Wszelkie skargi, wnioski i uwagi odnośnie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

należy zgłaszać Dyrektorowi lub V-ce Dyrektorowi SPP-P w Skawinie po uprzednim umówieniu się lub w formie pisemnej.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku.

Skip to content