W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie działa Zespół Orzekający (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017.1743), który wydaje:

  1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, ze względu na stan zdrowia ucznia uniemożliwiający lub znacznie utrudniającyuczęszczanie do szkoły.
  4. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
  5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, na okres do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Warunkiem jest posiadanie opinii o potrzebie.

 

Zespół Orzekający SPPP w Skawinie rozpatruje sprawy dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół położonych na terenie działania Poradni tj. Miasta i Gminy Skawina, Gminy Mogilany w Powiecie Krakowskim, Gminy Świątniki Górne oraz w przypadku dla dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera, z powiatu myślenickiego.

W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola czy szkoły, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły, działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Dokumentacja wymagana w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

  1. Pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka, a w przypadku pełnoletniego ucznia – na jego wniosek.
  2. Zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza specjalistę o stanie zdrowia dziecka właściwego ze względu na problemy zdrowotne dziecka. (Nie dotyczy dzieci ubiegających się o wydanie orzeczenia z uwagi na niepełnosprawność intelektualna)
  3. Informacja o dziecku/uczniu – w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły
  4. Wyniki badania psychologicznego, pedagogicznego oraz np. logopedycznego (konieczne w przypadku orzekania z uwagi na afazję).
  5. Upoważnienie drugiego rodzica.

Termin Zespołu Orzekającego ustala dyrektor Poradni. Wnioskodawca otrzymuje informację o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego.

Orzeczenie wnioskodawca może odebrać osobiście do 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego lub otrzymać drogą pocztową.

Od wydanego orzeczenia przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w Krakowie,
ul. Szlak 73 za pośrednictwem Zespołu Orzekającego, który wydał orzeczenie (SPPP w Skawinie), w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Skip to content