Opinie

Poradnia wydaje opinie w sprawie:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły.
 • droczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
 • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego, lub obowiązku nauki poza szkołą.
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
 • specyficznych trudności w uczeniu się.
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.
 • objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej.
 • Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 • Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
 • Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.
 • Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
 • Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.
 • Inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Opinia psychologiczno-pedagogiczna wydawana jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna na podstawie wykonanej w poradni diagnozy. 

Na wydanie opinii Poradnia ma ustawowo ma 30 dni, a w szczególnych wypadkach 60 dni od momentu złożenia przez rodzica/opiekuna pisemnego wniosku. 

Skip to content