HISTORIA DZIAŁALNOŚCI SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICNO -PEDAGOGICZNEJ
W SKAWINIE

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

(lata 1975 – 2002)

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Skawinie ma już 37 lat.
Jako samodzielna instytucja rozpoczęła swoją działalność 31.05.1975 r. pod nazwą  „Miejska Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Skawinie”. Wcześniej, latach 1968-1975 funkcjonowała jako filia  Powiatowej Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Krakowie.

Pierwszym dyrektorem Poradni była Pani mgr Krystyna Meder, która prowadziła tę placówkę do końca sierpnia 2002r. Od pierwszego września 2002 roku, stanowisko dyrektora Porani piastuje  Pan dr Krzysztof Gerc.

W pierwszym okresie działalności, Poradnia zajmowała dwa niewielkie pomieszczenia
w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17, a obsadę kadrową stanowiły 4 etaty dla pracowników pedagogicznych: dwóch psychologów, jeden pedagog oraz logopeda i reedukator (w wymiarze ½ etatu każdy).

W 1977r. Poradnia przeprowadziła się  do pomieszczeń w wolnostojącym, parterowym budynku, przy ul.29-go Listopada w Skawinie. W nowym lokalu Poradnia zyskała dwa dodatkowe gabinety, a zatrudnienie wzrosło z 4 do 4,5 etatu dla pracowników pedagogicznych. Zanim nasza placówka zajęła pomieszczenia w budynku przy ul. Żwirki
i Wigury 13 (rok 2004r.), miała siedzibę w domu Państwa Maślanków, obecnie ul. ks.
J. Popiełuszki 2 (1978- 1980), w mieszkaniach w bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. ks. J. Popiełuszki 4/52  (1980-994), w pomieszczeniach PSS „Społem”,   ul. Słowackiego 1 (1994-2004).

Bardzo ważną datą w historii Poradni jest  01.01.1992 roku. Od tego dnia nasza placówka stała się tzw. „zadaniem własnym” Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, co oznaczało w tym czasie stabilizację lokalową oraz większą pewność finansową placówki.

W tym czasie, nastąpiła także zmiana nazwy Poradni na: „Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skawinie”.

Wraz z przeobrażeniami  lokalowo-kadrowymi bardzo istotnymi dla rozwoju Poradni były zachodzące zmiany merytoryczno – programowe.

Patrząc w przeszłość należy podkreślić, iż Poradnia w początkowym okresie działalności była małą placówką, nie tylko w sensie lokalowym, ale także kadrowym. Niewielka obsada psychologiczno-pedagogiczna (kilka osób) prowadziła działalność usługową dla szkół
z terenu miasta i gminy Skawina. Głównym obszarem pracy Poradni były wówczas działania diagnostyczne problemów rozwojowych dzieci i młodzieży, a także współpraca z placówkami oświatowymi. Działalność postdiagnostyczna stanowiła bardzo niewielki procent aktywności zawodowej pracowników Poradni.

Ówczesna kadra pedagogiczna widząc wyraźnie mankamenty merytoryczne funkcjonowania Poradni, szczególnie w aspekcie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, podjęła intensywne i systematyczne starania w kierunki podnoszenie swoich kwalifikacji
i umiejętności zawodowych. Pracownicy podejmowali głównie takie formy doskonalenia, które poszerzały ich kompetencje i kwalifikacje w zakresie postępowania postdiagnostycznego.

Przez długie lata działalności Poradni poważnym mankamentem było kierowanie dzieci
z „problemami” prawie wyłącznie przez szkoły. Zarówno rodzice tych dzieci, jak i one same, czuli się wyraźnie zagrożeni, gdyż wizyta w Poradni kojarzyła im się głównie ze skierowaniem do szkoły specjalnej – w większości wypadków były to oczywiście obawy bezpodstawne. W związku z takim wizerunkiem miejsca, w którym powinna być udzielana pomoc, osoby naprawdę potrzebujące pomocy nie przychodziły z własnej woli lub nie zgłaszały się w ogóle.

Dlatego też konieczna była następna zmiana – rozpowszechnienie w środowisku oferty Poradni. A co za tym idzie, nawiązanie ściślejszych kontaktów z placówkami oświatowymi – między innymi, poprzez spotkania z rodzicami, z młodzieżą, na których przekazywano informacje o tym jak pracujemy, z jakimi problemami można do nas się zgłaszać bezpośrednio, bez skierowania ze szkoły czy od lekarza, bez napiętnowania przez środowisko. Opracowane zostały plakaty informacyjne, reklamujące naszą działalność. Wszystkie zmiany, które się pojawiały w wizerunku merytorycznym Poradni były udziałem bardzo niewielkiego zespołu, przy pełnej akceptacji i zrozumieniu ówczesnego Dyrektora placówki.

W konsekwencji kilkunastoletnich starań zmierzających do zmiany wizerunku Poradni można było zaproponować środowisku szeroki wachlarz usług oraz dopracować się  widocznych sukcesów. Pomimo trudności związanych z funkcjonowaniem w okresie głębokiego kryzysu ekonomiczno-politycznego nastąpił znaczny rozkwit form świadczonych usług psychologiczno-pedagogicznych, zarówno w zakresie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, jak i różnych form pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej. Rozszerzony został wyraźnie krąg naszej klienteli: od dzieci w wieku przedszkolnym poprzez uczniów szkół podstawowych, młodzież szkół średnich, zdających maturę lub szukających możliwości dalszego kształcenia, do rodziców tychże dzieci oraz ich nauczycieli.

Innym sukcesem była także prowadzona przez Poradnię działalność orzecznicza skierowana do tej grupy dzieci i młodzieży, która ze względów zdrowotnych wymagała  szczególnej troski oraz dostosowania warunków i formy kształcenia do indywidualnych możliwości
i potrzeb psychofizycznych. Dzięki tej formie pomocy dzieci chore mogły realizować proces edukacyjny, w takie formie i w takich warunkach, które były zgodne z zaleceniami lekarskimi. Ponadto, Poradnia przestała być wreszcie postrzegana jako placówka, tylko
i wyłącznie, kierująca dzieci i młodzież do szkoły specjalnej.

Istotnym osiągnięciem, na którym bardzo zależało zespołowi pracującemu
w Poradni w tym pierwszym okresie działalności, było systematyczne zwiększanie się liczby przyjmowanych pacjentów (zarówno rodziców, jak i dzieci), którzy zgłaszali się do naszej placówki  indywidualnie, przede wszystkim z własnej woli, bez tzw. „kierowania” ich przez szkoły czy inne placówki oświatowe.

 

CZĘŚĆ DRUGA

(lata 2002-2012)

1 września 2002 roku stanowisko dyrektora Porani objął Pan dr Krzysztof Gerc, pod którego kierownictwem, pomimo bardzo trudnych dla oświaty czasów, nasza placówka przeżywa bardzo dynamiczny rozwój. Nie tylko nastąpiła zmiana siedziby, co dało przyjemne, wygodne i nowocześnie wyposażone miejsce udzielania pomocy dla najbardziej potrzebujących, ale co może istotniejsze, została poszerzona kadra specjalistów świadczących tę pomoc. Szeroka oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej została wzbogacona o możliwość korzystania z fizjoterapii, terapii rodzin i muzykoterapii, terapii EEG – Biofeedback. W ostatnich latach unowocześniona została baza diagnostyczna i terapeutyczna na rzecz zapewnienia dzieciom i młodzieży ze złożonymi dysfunkcjami wielospecjalistycznej, adekwatnej pomocy.

Niezmiernie istotnym zadaniem realizowanym przez naszą Poradnię jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Poradnia może się poszczycić nowocześnie wyposażoną salą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i doskonale przygotowaną kadrą realizującą tę formę specjalistycznej opieki. Z tej formy pomocy korzysta obecnie ok. 50 dzieci.

Bardzo ważnym osiągnięciem Poradni jest możliwość orzecznictwa specjalistycznego (autyzm, niepełnosprawność analizatora wzorku, bądź słuchu) dla pacjentów z Powiatu Myślenickiego.

Wszyscy pracownicy Poradni realizują bardzo różnorodne formy pomocy postdiagnostycznej (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej) – grupowej, zarówno dla dzieci, jak i rodziców.  Na podkreślenie zasługują, m. in. realizowane na terenie podopiecznych placówek oświatowych zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej czy profilaktyki uzależnień, treningi kreatywności i twórczego myślenia, warsztaty zawodoznawcze, zajęcia interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, zajęcia integracyjne. Ponadto realizowane są programy „Ortofraffiti”,  „Ortografia inaczej”, a także  zajęcia arteterapii, zajęcia grupowe dla dzieci nadpobudliwych i zahamowanych, zajęcia dla dzieci sześcioletnich „Dobry Start”, „Gimnastyka dla Smyka”. W ofercie Poradni znajdują się również warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców”, grupa wsparcia dla Rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, warsztaty psychoedukacyjne dla Rodziców dzieci nadpobudliwych.

Bardzo ważny obszar działalności pracowników Poradni to ciągle rozwijająca się
i poszarzająca swoje aspekty współpraca z placówkami oświatowymi, poprzez spotkania konsultacyjne z nauczycielami, dyżury dla rodziców na terenie placówek, prelekcje dla rodziców, udział w Radach Pedagogicznych, a także tematyczne spotkania dla nauczycieli, pedagogów, logopedów.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że pracownicy Poradni dzięki wyraźnej mobilizacji i osobistemu zaangażowaniu ze strony Dyrektora K. Gerca, pozyskują niezbędne fundusze na zaspokajanie potrzeb placówki, poprzez tworzenie programów mających na celu doskonalenie naszej oferty oraz zainteresowanie nią szerokich kręgów społecznych, a także realizację projektów unijnych.

Działalność Poradni zyskała znaczącą przychylność władz oświatowych, jak również zainteresowanie ze strony Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, który objął honorowy patronat nad naszą placówką. 

Szczególnie ważnym osiągnięciem Pana Dyrektora jest nadanie placówce statusu Poradni Specjalistycznej, – co podnosi jej rangę, poszerza zakres działalności, m.in. w zakresie uprawnień Zespołu Orzekającego i kompetencji diagnostycznych, stwarza podopiecznym wysoce specjalistyczne warunki opieki oraz zabezpiecza warunki zatrudnienia pracowników. Skutkuje także zwiększeniem ilości dzieci i młodzieży przez poszerzeniem obszaru pozostającego pod opieką Poradni w zakresie orzecznictwa o powiat myślenicki.

Ważnym zdarzeniem administracyjnym w naszej placówce było utworzenie funkcji V-ce Dyrektora Poradni – tę funkcję pełni obecnie mgr M. Czerniawska.

Znaczącym wydarzeniem w najnowszej historii Poradni było poszerzenie zasięgu jej działania na gminę Mogilany. W Mogilanach utworzony został Punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny naszej Poradni, dzięki czemu potencjalni pacjenci mogą korzystać z pomocy specjalistów bliżej miejsca swojego zamieszkania.

Poradnia w czasie ostatnich lat była i jest organizatorem i współorganizatorem wielu interesujących konferencji i spotkań, o zasięgu gminnym, jak i powiatowym.

Nasza placówka miała również swój wkład w organizowanie w Skawinie Centrum Wspierania Rodziny – dzięki temu opieka i pomoc oferowana rodzinom z terenu Miasta
i Gminy Skawina może być wielospecjalistyczna i bardziej efektywna.

 

Analizując dynamikę zdarzeń mających miejsce w historii Poradni w ciągu ostatnich 10-ciu lat, można powiedzieć, że był to czas, wykorzystany na wieloaspektowy rozwój placówki, dla dobra dzieci, młodzieży, Rodziców i Nauczycieli.

 

Cdn…

 

Opracowały:

  1. Jasińska
  2. Czerniawska

Skip to content