DIAGNOZA:

 

psychologiczna

 • diagnoza rozwoju poznawczego na każdym z etapów rozwojowych (od urodzenia do ukończenia przez dziecko szkoły ponadpodstawowej),
 • analiza przyczyn trudności w nauce,
 • diagnoza zakłóceń funkcjonowania emocjonalno – społecznego
 • niepowodzeń szkolnych i specyficznych trudności edukacyjnych,
 • dzieci autystycznych, niewidomych i niesłyszących,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • rozwoju małego dziecka (od urodzenia),
 • z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
 • szczególnych uzdolnień.

pedagogiczna

 • niepowodzeń szkolnych i specyficznych trudności edukacyjnych (dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii),
 • zakłóceń rozwoju emocjonalnego,
 • zaburzeń zachowania,
 • dzieci autystycznych, niewidomych i niesłyszących
 • z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
 • predyspozycji do kształcenia ponadpodstawowego i szczególnych uzdolnień.

logopedyczna

Diagnoza logopedyczna – postępowanie diagnostyczne pozwala na ustalenie rodzaju zaburzeń mowy, ich przyczyn, programu pracy terapeutycznej, konieczności innych badań specjalistycznych, współpracy z placówkami oświatowymi i służby zdrowia.

 

integracji sensorycznej

Rzetelną, pełną diagnozę integracji sensorycznej można wykonać począwszy od czwartego roku życia dziecka. Możliwe jest jednak dokonanie obserwacji rozwoju dziecka, czy realizacja elementów diagnozy w oparciu o próby kliniczne u dziecka młodszego metrykalnie. Bardzo często rodzice (a czasem także niektórzy specjaliści), obserwujący u dzieci określone trudności, kierują je w pierwszej kolejności na diagnozę SI. Warto jednak, aby ta diagnoza – dla większej rzetelności i obiektywizmu – została poprzedzona stosowną konsultacją medyczną (np. neurologiczną, psychiatryczną okulistyczną, laryngologiczną). Konsultacja medyczna pozwoli ocenić czy przyczyną trudności dziecka jest nieprawidłowa integracja informacji, pochodzących z kanałów sensorycznych, czy raczej zaburzenia w obrębie samego receptora (a zatem na etapie odbioru bodźców).

Skip to content